Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 
Home > Riskivältimine infusioonravis > Tingimused > Üldised müügitingimised

Üldised müügitingimised

1.Tegutsemistingimused
Müüja poolt väljastatud üldised müügitingimused reguleerivad kõiki pakkumisi ja lepinguid, mis on seotud toodete tarnimisega. Ostja poolt koostatud üldised müügitingimused, samuti ka kõik teised tingimused on siduvad ainult juhul, kui müüja neid eraldi kirjalikult kinnitab.

2. Hinnad
Käesolevas müüja poolt esitatud hinnakirjas sisalduvad hinnad kuuluvad muutmisele ilma etteteatamata, need on neto-tehasehinnad, välja arvatud juhul, kui ei ole sõlmitud vastupidist lepingut.

3. Tarnekuupäevad
Toodete tarnekuupäevad esitatakse klausli Hangitud tehasest (Ex Works, EXW) alusel. Tooted loetakse kohaletoimetatuks, kui tooted on kokkulepitud kuupäeval tarnimiseks valmis. Müüjal on õigus teha osalisi tarneid.

Müüja vabaneb kohustusest tooteid tarnida, kui ostja ei täida oma maksekohustusi või tal on mõne teise lepingu alusel lepingurikkumisi. Tarnega hilinemine, mis ei ole toimunud müüja süül, annab müüjale õiguse tarnega viivitada asjakohase perioodi võrra või taganeda kas osaliselt või täielikult oma tarnekohustusest. Juhul, kui tarne hilineb rohkem kui 60 päeva, on ostjal õigus taganeda kas osaliselt või täielikult täitmata lepingu osast.

Kui toodete tarnimine ei ole võimalik ostja poolt antud juhiste tõttu, siis on müüjal õigus tooted ladustada ostja riisikol ja kulul. Sellistel juhtudel loetakse ladustamise kuupäev tarnepäevaks ning laokiri asendab tarnedokumente.

Toodete tarnimine toimub ostja riisikol ja kulul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

4. Omandireservatsioon
Tooted jäävad müüja omandiks, kuni kõik tema nõuded ostja vastu on rahuldatud. Ostjal ei ole lubatud tooteid eelnevalt tagatisena hoiule anda või loovutada. Ostja kannab kõik võimalikust kohtuvaidlusest tulenevad kulud.

Kui müüja tarnitud tooted müüakse edasi või võõrandatakse kolmandale poolele mõnel õiguslikul põhjusel enne, kui makse on täies ulatuses teostatud, loetakse, et ostja on müüjale üle andnud kõik õigused ja nõuded, sh ka kõik kõrvalõigused oma klientide suhtes, mis tulenevad toodete müügist. Kaupade töötlemisel, liitmisel või segamisel vastavalt kindlaksmääratule on üleandmine võrdne müüja kauba arvel näidatud väärtusega, mida sellel eesmärgil kasutati. Müüja nõudmisel teavitab kohustusi mittetäitnud ostja oma võlglasi loovutamisest ning esitab müüjale kogu teabe, mis on vajalik nõude sissenõudmiseks, sh ka kõik vajalikud dokumendid. Kui müüja ei ole teisiti ette näinud, on ostja kohustatud sisse nõudma kaupade edasimüügist saadud tulu, mis saab ipso jure müüja varaks, ning on kohustatud müüja jaoks hoiule võtma tulu, mis on muudest ostjale laekunud tuludest või maksetest eraldi sisse nõutud. 

Kahtluste korral jääb omandireservatsioon jõusse, kuni ostja iga konkreetse juhu kohta tõestab, et kaupade eest on makstud täies ulatuses. Juhul kui müüja poolt omandireservatsiooni alusel tarnitud kaubad on mingil viisil sisse nõutud kolmanda poole poolt (nt võla arestimisega või kolmas pool on esitanud nõude müüjale loovutatud nõuete kohta), teavitab ostja viivitamatult müüjat ning teatab kolmandale poolele omandireservatsiooni loovutamisest.

5. Tasumine
Ostuhind kuulub tasumisele arve kättesaamisel netosummas eurodes (€), kui kirjalikult ei ole teisiti kokku lepitud. Maksetingimused lepitakse eraldi kirjalikult kokku. Kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud, kuuluvad arved ilma mahaarvamisteta tasumisele 30 päeva jooksul arve kuupäevast. Mittetähtaegsel tasumisel on müüjal õigus arvutada viivist seaduslikus määras, mis on sätestatud BGB paragrahvis 288.

Ostjal ei ole õigust makset kinni pidada, tasaarveldada või viivitada makse teostamisega vastunõuete alusel, mida müüja ei ole kirjalikult aktsepteerinud või muul põhjusel.
Makse loetakse sooritatuks kuupäeval, mil müüja on saanud kõnealuse summa kätte või see on deponeeritud müüja pangakontole. Kui makse tehakse veksli või tšekiga, siis loetakse makse sooritatuks ainult juhul, kui pank, kust makse tehti, on makse tasaarveldanud.


6. Minimaalsed tellimused
Iga tooterühma jaoks tuleb koostada eraldi tellimus. Kõikidel juhtudel on tellimuse minimaalne väärtus 1000 eurot. Müüjal on õigus sellest summast väiksemate tellimuste korral võtta töötlemistasu 50 eurot.

7. Tagastamine
Müüja aktsepteerib toodete tagastamist ainult erandlikel ja õigustatud juhtudel. Tagastamise kohta peab müüja andma selgesõnalise kirjaliku nõusoleku, viimase puudumisel ei väljastata toodetele krediitarvet. Toodete tagastamisel krediteeritav summa sõltub toodete vanusest, seisundist ja müügikõlbulikkusest.

Tellitud tooteid, mis erinevad müüja tavalisest nomenklatuurist ja tootevalikust, ei saa tagastada.

Ostja tasub tagastatud toodete transpordi eest.

Elektri- ja elektroonikatoodete suhtes kinnitab ostja, et ta kasutab tarnitud tooteid ainult institutsioonides. Kui tooteid enam ei kasutata, siis tagastab ostja tooted müüjaile. Ostja poolt tagastatud toodete kättesaamisel vastutab müüja toodete asjakohase kõrvaldamise eest. Ostja kohustab kõiki kolmandaid pooli, kellele ta tarnitud tooted üle annab, tagastama need müüjale pärast nende kasutusaja lõppemist, või tooted asjakohaselt kõrvaldama vastavalt õigusnormidele ja oma kulul.

8. Nõuded ja pretensioonid
Toodete kättesaamisel kontrollib ostja viivitamatult toodete kvaliteeti ja samasust, et otsustada, kas tooted on kahjustamata ja komplektsed. Pretensioonid tuleb müüjale esitada kirjalikult 14 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest. Kui müüja ei saa pretensiooni nimetatud ajavahemiku jooksul, loetakse, et ostja on tooted ilma pretensioonideta vastu võtnud. Toodete esmasel vastuvõtmisel tuleb kõikidest toodete nähtavatest kahjustustest koheselt teavitada ekspedeerijat ning koostada tuleb pretensioon.

Õigustatud pretensiooni korral, millest on õigeaegselt teavitatud, on müüjail õigus tooted asendada. Kui müüja ei saa tooteid asendada, siis on ostjal õigus teha ostuhinnast mahaarvamine või leping üles öelda. Ostjal ei ole õigust esitata muid nõudeid müüja suhtes. Kõik pretensioonid, mida müüja ei saa kätte 12 kuu jooksul pärast toodete tarnimist, loetakse kehtetuks.

Müüja pakub järgmist garantiid seoses võimalike MedTech Division'i tarnitud toodete puudustega, välistades kõik muud nõuded: kui müüja võtab vastu nõuded defektsete materjalide või töödefektide kohta, mille tõttu muutub toode kas mittekasutatavaks või osaliselt mittekasutatavaks 12 kuu jooksul tarnekuupäevast, siis müüja kas asendab defektsed materjalid või remondib toote või osa tasuta omal äranägemisel. Ostja tagab müüjale piisavalt aega ja võimalusi remondi teostamiseks ja asendustoodete või varuosade tarnimiseks. Kui ostja seda ei tee, siis vabaneb müüja vastutusest.

Üldiselt saab müüja puuduste olemasolu kinnitada ainult siis, kui müüjat teavitatakse neist kirjalikult koheselt avastamisel, eelistatavalt koos lisatud näidistega. Ostja peab jätma defektsed tooted müüja käsutusse.

Välja arvatud käesolevas dokumendis selgelt sätestatud juhtudel ei ole müüjal teisi ülesandeid, kohustusi ega vastutust ostja ees seoses toodete ostu ja müügiga, kui ei esine tahtlikku väärkäitumist ja rasket hooletust. Müüja vastutus rahalise kahju eest on piiratud prognoositavate kahjudega.

9. Üldküsimused
Kõik pakkumised ja lepingud toetuvad tarneklauslitele Incoterms 2000. Tarnete täitmise koht on lähetuskoht; maksete teostamise kohaks on Melsungen, Saksamaa (pangakonto).

Rakendatakse Saksa seadusandlust.

Melsungen (madalama astme kohus) või Kassel (kõrgema astme kohus) on erandliku kohtualluvuse kohad. Müüja jätab endale õigus alustada ostja vastu kohtumenetlust ostja põhitegevuskohas vastavalt antud koha seadusandlusele.

Olek: Veebruar 2002


Tagasi ülevaatesse

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.