Home   |  Kontaktandmed   |  Asukohad
Safe Infusion Therapy (ET)
 

Mittetoksiline ja toksiline saastus

Kemikaalisaastuse tagajärjed sõltuvad asjassepuutuvast ravimist. Seetõttu näib olevat õige teha vahet toksilise ja mittetoksilise saastuse vahel.

Mittetoksiline saastus
Kokkupuude mittetoksiliste ravimitega, nagu teatud antibiootikumid, ei ole tagajärgedeta ning on mõnedel juhtudel viinud dermatiidi1 ja ülitundlikkuse2 tekkeni; see aga võib vähendada tööviljakust.
Toksiline saastus

1. Ägedad sümptomid
Ravimi omaduste kokkuvõtted on peamised kõrvaltoimete alase teabe allikad ja neid tuleb regulaarselt üle vaadata.
Paklitakseel näiteks võib esile kutsuda ägedaid sümptomeid, nt iiveldus, alopeetsia (juuste väljalangemine) ja bradükardia3.
Kontrollrühmade ja neoplastivastaste ravimitega kokkupuutunud rühmade võrdluses näitavad uuringud märkimisväärset sagenemist sarnaste ägedate sümptomite (nt kõhulahtisus, kurguärritus, nahalööbed) esinemises4. Peamine äge sümptom on siiski mutageensus. Uuringute käigus on leitud erinevaid viited mutageensusele, nagu õdekromatiidivahetus või aberratsioon5. Kuna kokkupuutele järgnev kromosoomide mutageensus on oma olemuselt juhuslik6, piisab mutatsiooni tekkeks vaid ühest molekulist. Seetõttu ei ole reguleerivad asutused kehtestanud piirmäärasid, alla mille on kokkupuude lubatud.

„Tulemused näitasid, et antineoplastiliste ravimitega kokkupuutunud meditsiiniõdedel tekkis võrreldes puutumatuks jäänud meditsiiniõdedega märkimisväärselt suurema tõenäosusega kuseteede mutageensus …
Raseduste puhul, mille ajal toimus kokkupuude antineoplastiliste ainetega, esines märkimisväärselt sagedamini ebasoovitavaid tagajärgi.“
7

2. Kantserogeensuse kroonilised sümptomid
Mutageensus, mis on iseenesest äge sümptom, võib viia kroonilise haiguse, vähini. Tuvastatud on ka seos kõrges annuses tsütotoksiliste ravimitega kokkupuute ning sekundaarsete pahaloomuliste neoplaasiate vahel, mis andis Rahvusvahelisele vähiuurimiskeskusele (IARC) põhjust paljude antineoplastiliste ravimite klassifitseerimiseks 1. rühma (inimesele kantserogeensed) ühenditeks (IARC). Kantserogeensuse juhuslikkus muudab ka väikesed annused, nagu need, millega puututakse kokku saastumisel, ohtlikuks. Selliseid seoseid näitavate uuringute puhul tekivad aga teatud statistika probleemid, kuna vähki esineb populatsioonis harva ning proovide hulk on piiratud. Sellegipoolest arvestas Sessnik, et tervishoiutöötaja teoreetiline risk eluajal leukeemiasse haigestuda on 95...475 miljoni kohta8. Skovi andmeil on haiglatöötajatel suurenenud leukeemia ja mitte-Hodgkini lümfoomi tekkerisk9.

„Täheldati statistiliselt olulist seost loote surma ja ametialase kokkupuutega antineoplastiliste ravimitega raseduse esimesel trimestril.“10

Toime reproduktsioonile
Uuringud on näidanud loote surma sagenemist10 ja ka teratogeensuse esinemist11.

Teised kroonilised toimed
Lisaks sellele näitas Sotaniemi, et toksiliste ravimite tagajärjeks võivad olla ka krooniline maksakahjustus ja fibroos12.

Kokkuvõtet saate lugeda kirjanduse leheküljel.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.